top of page

TIKI - BAMM! [ Banana And Macadamia Margarita ]3 oz reposado tequila

1 oz creme de banana

1 oz yuzu

1/4 oz macadamia liquor


shake


garnishbottom of page